کشف نقش های متعدد یوز اهلی ایرانی در میان سنگ نگاره های تیمره

بمناسبت 13آذر، روز جهانی یوزپلنگ یوز پلنگ اهلی ایرانی

کشف نقش های متعدد یوز اهلی ایرانی در میان سنگ نگاره های تیمره
محمد ناصری فردشنبه 13 آذر 1400 | 3 سال پیشبمناسبت 13آذر، روز جهانی یوزپلنگ یوز پلنگ اهلی ایرانی نقش یک اسب سوار که همراه با یوز اهلی اش در مسیر شکار دیده می شود. وجود نقش های کهن (حدود 7000 پ.م)یوز اهلی گواه بر آن است که ایرانیان باستان با هوشمندی و دانش خاص، برای شکار دیگر دونده ها اقدام به اهلی کردن یوزپلنگ می کرده اند که نشان از اهمیت و جایگاه یوز در میان مردمان ایران باستان و همزیسی آنها با یکدیگر دارد. محل : تیمره ---- کشف و عکس: محمد ناصری فردinstagram.comکلید‌واژهکشفنقشهایمتعددیوزاهلیایرانیمیانسنگنگارهتیمره15022 بازدید