نقش بزکوهی با نقطه در شاخ و پیام های اسرار آمیز؟!

Ibex and point in the horn : The ibex code Deciphering Iran’s ancient rock art

نقش بزکوهی با نقطه در شاخ و پیام های اسرار آمیز؟!
محمد ناصری فرديكشنبه 30 آبان 1400 | 3 سال پیش Ibex and point in the horn نقش بزكوهي که در میان شاخ های خود نقطه ای راز گونه دارد و بر روی نقشي کهن تر خلق شده؛ به نظر نگارنده نقطه درميان شاخ ها به مضمون زايندگي و آبخواهی است که ردپای آنرا در هزاره های بعد بر روی سفالینه های کهن هم می بینیم. در ایران بر این اسرار نهفته بر روی سفالینه های پیش از تاریخ و نقوش سنگ نگاره های کهن غارها و کوه ها تاکنون پرداخته نشده است. instagram.comکلید‌واژهسنگ نگارهتیمرهایران14959 بازدید