شباهت های نقش کهن گوزن در ایران، با نقش کهن گوزن سرخپوستان در امریکا

نقش دو گوزن، یکی در میان سنگ نگاره های ایران (تیمره) و دیگری در میان سنگ نگاره های سرخپوستان بومی آمریکا (Indians ) در ایالت نوادا، که در هزاره های پیش خلق شده اند. شباهت ها و زیبایی های آنها بسیار جالب و چشم نواز است؛ بطوری که گویی خالق هر دو اثر هنری یک هنرمند بوده است.

شباهت های نقش کهن گوزن در ایران، با نقش کهن گوزن سرخپوستان در امریکا
محمد ناصری فردشنبه 29 آبان 1400 | 3 سال پیششباهت های نقش کهن گوزن در ایران، با نقش کهن گوزن سرخپوستان در امریکا نقش دو گوزن، یکی در میان سنگ نگاره های ایران (تیمره) و دیگری در میان سنگ نگاره های سرخپوستان بومی آمریکا (Indians ) در ایالت نوادا، که در هزاره های پیش خلق شده اند. شباهت ها و زیبایی های آنها بسیار جالب و چشم نواز است؛ بطوری که گویی خالق هر دو اثر هنری یک هنرمند بوده است. هنر در دنیای باستان زبان مشترکی بوه که همه ی جوامع بشری برای حفظ و بقای خود از پل آن گذر کرده اند. برای مطالعه گذشته های دور زندگی انسان ها، آنها یاری گرهای خوبی هستند.کلید‌واژهشباهتهاینقشکهنگوزنایرانسرخپوستانامریکا14933 بازدید