کتاب سنگ نگاره های گلپایگان ؛ گذرگاه تاریخ

کتاب سنگ نگاره های گلپایگان ؛ گذرگاه تاریخ
محسن جمالیسه‌شنبه 24 ارديبهشت 1398 | 4 سال پیشحاصل ۸ سال مستند نگاری بر روی «سنگ نگاره های گلپایگان» به چاپ دوم رسید کتاب سنگ نگاره‌های ایران با عنوان "سنگ نگاره‌های گلپایگان، گذرگاه تاریخ" به معرفی یکی از بزرگ‌ترین و کامل‌ترین مجموعه سنگ نگاره‌ها و نقوش صخره‌ای ایران، در شهرستان گلپایگان می پردازد. دسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاکتابکلید‌واژهسنگ نگاره های گلپایگانتیمرههنرصخرهpetroglyphsrockart1044 بازدید