گله گاومهرداد زینلیانمهرداد زینلیانگله گاومراتع کوهستان های غرب اصفهان
سرگذشت گلهای نر خرماعبدل شعبانیعبدل شعبانیسرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
باغ گلهای اصفهاننجمه فرشینجمه فرشیباغ گلهای اصفهانباغ گلها در حاشیه رودخانه زاینده رود و در کنار پل بزرگمهر اصفهان قرار گرفته است که با جمع آوری و پرورش انواع گل های زیبا و زینتی محلی زیبا و جالب را ب...
گلهانجمه فرشینجمه فرشیگلهااز انواع مختلف گلهای باغ گلهای اصفهان...
گلها 2نجمه فرشینجمه فرشیگلها 2گلهای شاداب و معطر باغ گلهای اصفهان در خرداد..
7 نتیجه