قامت خمیده نخلعبدل شعبانیعبدل شعبانیقامت خمیده نخلنخل های سر به فلک کشیده بخش دهستان حاجی آباد . خرماهای پیارم این بخش معروفیت جهانی دارد
1 Rows,