سحر سهیلیهموند از جمعه 22 خرداد 1394خدایا به نامت سلام! و با تو می رسم مسیرِ نورِ نــارجان! قسم به حنـات بی بی! تکلیف من با جهان روشن است. روزهای دارچین تا ، شبِ کویرِ دور آ .. روی روسری ات روزی دو گل مشق صورتی می نویسم.تا تو ابیانه ای ترین خودت باشی.. سحر سهیلی/ جمعه 22 خرداد 1394 همه رویا داریم و هر رویا سرزمینی به وسعت مهربانی "خدا"ست که برای دیدنش باید از مبدا "خود" سفر کرد. نگهدارتان خدا باد