سعیده احترامیسعیده احترامیهموند از سه‌شنبه 26 مرداد 1400من در رشته عمران تحصیل کردم و در حال حاضر طراح گرافیک هستم. پیش از این در سن 14 سالگی به دومین جشنواره سراسری اعتیاد و رسانه ، بخش فیلم کوتاه راه پیدا کردم.