سهیل رستمزاده کلیبرهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389هیات علمی ومدیر گروه معماری ونویسنده کتاب توریستی کلیبر دره التاج ایران