ساعت مچی به عنوان یک قطب نما

ساعت مچی به عنوان یک قطب نما
بابک ارجمندیپنجشنبه 5 مهر 1386 | 16 سال پیشبرای استفاده از ساعت مچی خود به عنوان قطب نما : برای این کار ابتدا همانطور که در شکل می بینید ساعت خود را روی کف دست خود قرار دهید بطوریکه ساعت ۱۲ به سمت چپ باشد.حالا دست خود را چرخانده تا عقریه ساعت شمار رو به سمت خورشید قرار گیرد. اکنون مکانی بین عدد ساعت ۱۲ و عقربه ساعت شمار قطب جنوب را نشان می دهد. اگر شما در نیمکره جنوبی هستید مکان بین عقربه ساعت شمار و عدد ساعت ۱۲ قطب شمال را نشان می دهد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهساعتمچیعنوانقطبنما1389 بازدید
Arash مطلب کاربردی جالبی بودپنجشنبه 5 مهر 1386 | 16 سال پیش
مهدی کهترپور جالب بود مختصر و مفیدپنجشنبه 5 مهر 1386 | 16 سال پیش
سیداحمد موسوی خیلی خوب بود ممنون پنجشنبه 5 مهر 1386 | 16 سال پیش
محمد شیرین کار بسیار جالب و قابل توجهی از لطف شما بسیار ممنونمپنجشنبه 5 مهر 1386 | 16 سال پیش
mani خوب و کاربردی پنجشنبه 30 بهمن 1393 | 9 سال پیش