ساحل خزر ؟!

ساحل خزر ؟!
بابک ارجمندیچهارشنبه 6 تير 1386 | 16 سال پیشواقعا چرا .... چرا ساحل بزرگترین دریاچه دنیا باید اینگونه باشد...دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهساحلخزر977 بازدید
عبدل این از ناسپاسی ماست از نعمتهای خداوند . اب خزر را با اب خلیج فارس و دریای عمان مقایسه کن چقدر اب الوده است از دست فاضلابهای ورودی به دریاچهدوشنبه 10 فروردين 1394 | 8 سال پیش