نقوش خشونت انسان برای نخستین بار در میان سنگ نگاره های ایران

به گواه سنگ نگاره های کهن ایران، از دیر باز خشونت و ستم از جانب انسان های صاحب قدرت بر انسان های ضعیف وجود داشته و خوشبختانه آن صحنه های تلخ بسیار نادر و اندک بوده است. در میان بیش از 50000 نقشی که تاکنون در میان سنگ نگاره های 25 استان های ایران کشف کرده ایم؛ تعداد صحنه های خشونت بار آنها به چند مورد می رسد؛ که امروز یک نمونه کهن آن را معرفی کرده ایم.

  • نقوش خشونت انسان برای نخستین بار در میان سنگ نگاره های ایران
  • نقوش خشونت انسان برای نخستین بار در میان سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردپنجشنبه 16 آذر 1402 | 5 ماه پیشنقش هایی تلخ و تکان دهنده ------------------------------------- نقوش خشونت انسان برای نخستین بار در میان سنگ نگاره های ایران به گواه سنگ نگاره های کهن ایران، از دیر باز خشونت و ستم از جانب انسان های صاحب قدرت بر انسان های ضعیف وجود داشته و خوشبختانه آن صحنه های تلخ بسیار نادر و اندک بوده است. در میان بیش از 50000 نقشی که تاکنون در میان سنگ نگاره های 25 استان های ایران کشف کرده ایم؛ تعداد صحنه های خشونت بار آنها به چند مورد می رسد؛ که امروز یک نمونه کهن آن را معرفی کرده ایم. چون نقش ها خیلی کهن و کم رنگ بودند؛ ناگزیر شدیم برای دیدن جزییات، آن را باز نمایی کنیم. کمانداری غول پیکر(اغراق در قدرت)، در حالی که کمان بر کشیده؛ انسان کوچکی را با کمانش نشانه گرفته است(پیام ضعف). نقشی واقع نگار Realism که می تواند نشان از دیده ی هنرمند از آن صحنه تلخ باشد؛ یا که خود هنرمند این صحنه را بر کسی روا داشته(تهدید به مرگ) و آن صحنه را بر آن سنگ سخت حک کرده است. به نظر نگارنده گزارش دوم از یک هنرمند می تواند بسیار دور از انتظار باشد؛ اگر چه تاریخ از آن نمونه ها سراغ دارد. امپراطور روم، به نام نرون، شهر رُم را به آتش کشید و در سوختن خانه ها و آشیانه های مردم به شادی چنگ نواخته است؟! سنگ نگاره ها، مستندترین و دست اول ترین اطلاعات از زندگی انسان های باستان را در اختیار پژوهشگران قرار می دهند؛ که از دریچه و نگاه آنها، زوایای تاریک زیست انسان های گذشته، از ابعاد گوناگون آشکار و قابل تفسیر و تحلیل می شوند. محل : تیمــــره ——— قدمت : باتوجه به بعضی پارامترها و متغیرها ، حدود 6000 پ.م. قدمت بزکوهی : حدود 4000 پ.م. ( توضیح نقش بزکوهی روی نقش کمان مرد کماندار نشسته است). با احترام- محمد ناصری فرد پاییز 1402 کلید‌واژهنقشخشونتانسانسنگ نگاره45 بازدید