هنرها و پیام های کهن، بر دیواره ی کوهی با سنگ‌های سیاه

از سفری بر می گشتم؛ از دور کوهی کله قندی با سنگ های سیاه دیده می شد. پیش خودم فکر کردم؛ که آن کوه زیبا حتما بر خود نقاشی های کهن و گوناگون دارد. بعد از طی مسافتی در جاده خاکی و سپس ادامه ی پیاده روی در بوته زارها، به رودخانه ای خشک رسیدم. بر روی سنگ های سیاه دیواره ی رودخانه که در گذشته های دور گذر آب فراوان بوده؛ نقش هایی متعدد و کهن از بز کوهی (نمادهای : آبخواهی، زایندگی و محافظت) حک شده بود.

  • هنرها و پیام های کهن، بر دیواره ی کوهی با سنگ‌های سیاه
  • هنرها و پیام های کهن، بر دیواره ی کوهی با سنگ‌های سیاه
محمد ناصری فرديكشنبه 12 آذر 1402 | 8 ماه پیشاز سفری بر می گشتم؛ از دور کوهی کله قندی با سنگ های سیاه دیده می شد. پیش خودم فکر کردم؛ که آن کوه زیبا حتما بر خود نقاشی های کهن و گوناگون دارد. بعد از طی مسافتی در جاده خاکی و سپس ادامه ی پیاده روی در بوته زارها، به رودخانه ای خشک رسیدم. بر روی سنگ های سیاه دیواره ی رودخانه که در گذشته های دور گذر آب فراوان بوده؛ نقش هایی متعدد و کهن از بز کوهی (نمادهای : آبخواهی، زایندگی و محافظت) حک شده بود. بعد از بررسی آنها به طرف کوه مورد نظر ادامه مسیر دادم و به بومی (تخته سنگی صاف) سیاه رسیدم؛ که بر آن به دست هنرمندان متعدد، نقش هایی زیبا و کهن ایجاد شده بود. نقش یک بز کوهی آبستن؟؟، دو نماد حلقه قدرت، دو انسان در حال نیایش به شکل مینیاتوری، یک اسب سوار که افسار اسبش در دست سواره و پاهای بلند اسب آن را خاص کرده بود و نقش یک بزکوهی خیلی کهن تر از همه ( حدود هزاره هفتم پ.م.)؛ که بر روی هم یک تابلو کهن و زیبا از گذشته های دور به نمایش گذاشته بودند. گفتنی است؛ که نقش بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار، نماد باروری و زایندگی است و هنرمند برای تاکید بر انتقال پیام خود، آن را آبستن نقش کرده است. من هم برای اینکه شما را به آن سرزمین زیبا، کهن و پر از آرامش ببرم؛ عکس هایی از آن بوم را تقدیم نموده ایم. محل : روستاهای اطراف اراک کلید‌واژههنر کهندیواره کوهسنگسیاه2583 بازدید