کشف نقش کرگدن دو شاخ در میان سنگ نگاره های ایران

نقش کهن یک کرگدن دو شاخ، با توجه به شیب تند تخته سنگ نقش دار، بقدری زمان بر آن زمان گذشته که رنگ نقاشی همگون رنگ سنگ بستر سیاه شده است.

  • کشف نقش کرگدن دو شاخ در میان سنگ نگاره های ایران
  • کشف نقش کرگدن دو شاخ در میان سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردشنبه 25 تير 1401 | 3 سال پیشکشف کرگدن دو شاخ در میان سنگ نگاره های ایران نقش کهن یک کرگدن دو شاخ، با توجه به شیب تند تخته سنگ نقش دار، بقدری زمان بر آن زمان گذشته که رنگ نقاشی همگون رنگ سنگ بستر سیاه شده است. هنرمند بقدری آن را با تکنیک هنری و روایی هنری بالا ( انتقال دقیق دیده) خلق کرده؛ که گویی یک استاد دوره دیده آن را آفریده است. این گونه حیوانات در عصر یخبندان می زیسته اند و هیچ رد پایی از آنها در رده بندی زیست شناسی نیست. این تنها نقش کرگدن دو شاخی است که برای نخستین بار در ایران و شاید جهان کشف و معرفی می شود. نمونه ی معرفی شده در لاسکو دو شاخ ندارد و تقریباً شبیه به نمونه های امروزی است(تک شاخ) که قدمت آن حدود 30000 سال بر آورد کرده اند؛ نمونه نقاشی کرگدن دوشاخ ایران، شاید از نقاشی کرگدن یک شاخ لاسکو کهن تر باشد. محل نقش : تیمره کشف و عکس : محمد ناصری فرد کلید‌واژهکشفکرگدن دو شاخسنگ نگاره‌ها24391 بازدید