غار کرفتو در کردستان، اعجاز سیر خط ، هنر و تاریخ

غـار کرفتو در استان کردستان( شهرستان سقز)، از اعجـاز تاریخ و سیر هنر زندگی بشراست. در آنجا نخستین ظرف های اولیه Cup mark پیش از اختراع سفال را که فخر موجود درغار است؛ می توان دید.

  • غار کرفتو در کردستان، اعجاز سیر خط ، هنر و تاریخ
  • غار کرفتو در کردستان، اعجاز سیر خط ، هنر و تاریخ
محمد ناصری فرديكشنبه 12 تير 1401 | 3 سال پیشغار کرفتو، اعجاز سیر خط ، هنر و تاریخ بشری غـار کرفتو در استان کردستان( شهرستان سقز)، از اعجـاز تاریخ و سیر هنر زندگی بشراست. در آنجا نخستین ظرف های اولیه Cup mark پیش از اختراع سفال را که فخر موجود درغار است؛ می توان دید. شاید آن فنجان نمای بزرگ( حدود 1*1)، بزرگ ترین ظرف ساخت انسان برای جمع آوری و نگهداری قطرات آب سقف غار بوده؛ پیش از آنکه انسان موفق به اختراع ظرف سفال شده باشد. نگارنده طی دو دهه مطالعات میدانی روی نقاشی های غارها و کوه های ایران و بعضاً بیرون از ایران، تاکنون موفق به دیدن بدیلی از آن اثر شگفت بشری نشده ام . کلید‌واژهغار کرفتوهنرتاریخ24753 بازدید