سنگ نگاره های خراسان شمالی

تخته سنگی پر از نقش های گوناگون، که طی دوره های مختلف حک شده اند و بعلت قدمت زیاد همه ی نقش ها به رنگ سیاه گراییده اند. چه زیبا و شایسته بود که این تخته سنگ بی بدیل در ورودی دانشکده های هنر، باستان شناسی، انسان شناسی، نماد شناسی، تاریخ و... قرار داده می شد.

سنگ نگاره های خراسان شمالی
محمد ناصری فردسه‌شنبه 17 خرداد 1401 | 2 سال پیشسنگ نگاره های خراسان شمالی تخته سنگی پر از نقش های گوناگون، که طی دوره های مختلف حک شده اند و بعلت قدمت زیاد همه ی نقش ها به رنگ سیاه گراییده اند. چه زیبا و شایسته بود که این تخته سنگ بی بدیل در ورودی دانشکده های هنر، باستان شناسی، انسان شناسی، نماد شناسی، تاریخ و... قرار داده می شد. پیش از آغاز مطالعات ما بر روی سنگ نگاره های ایران، فکر نمی کردیم که در شمال ایران هم از هر دو نمونه ی کوبشی petroglyphs و رنگین نگاره pictographs وجود داشته باشد و این چیزی بود که قبلاً غربی ها نشانه ها و وجود شان را در لاسکو و شووه در فرانسه و التامیرا در اسپانیا انگشت اشاره داشتند. هنوز هم عده ای در تلاشند تا آن آثار کهن، در سطح ملی و جهانی معرفی نشوند. خوشبختانه تا کنون، بدست باستان شناسان و پژوهشگران آزاد این سرزمین ده ها محوطه و هزاران نقاشی از هر دو نوع با قدمت های چند ده هزار ساله کشف یا معرفی شده اند؛ که از اسناد دست اول دوره های مختلف زیست انسان در ایران هستند.کلید‌واژهسنگ نگارهخراسان شمالی25061 بازدید