حضور لیدر تورهای ايران در تیمره

مسیر گردشگری سنگ نگاره ها، از راهنمایان گردشگری ایران

  • حضور لیدر تورهای ايران در تیمره
  • حضور لیدر تورهای ايران در تیمره
محمد ناصری فردشنبه 10 ارديبهشت 1401 | 2 سال پیشحضور لیدر تورهای ايران در تیمره تعدادی از راهنمایان گردشگری ایران، در تاریخ نهم اردیبشهت(دیروز) از نگارنده دعوت بعمل آوردند تا در تیمره در کنار آنها باشیم. آنها از دیدن سنگ نگاره های کهن تیمره، لذت بردند و به قطع در حیطه ی کسب دانش شغلی آن عزیزان هم بسیار مفید خواهد بود. در پایان، در راستای حمایت از سنگ نگاره های تیمره در قبایل تخریب شان بدست معدنکاران حلقه انسانی تشکیل دادند.کلید‌واژهلیدرتورتیمره14807 بازدید