دیدار یک روزه از سنگ نگاره های کهن تیمره

سنگ نگاره های تیمره ، دروازه هایی به گذشته های دور.

  • دیدار یک روزه از سنگ نگاره های کهن تیمره
  • دیدار یک روزه از سنگ نگاره های کهن تیمره
محمد ناصری فرددوشنبه 8 فروردين 1401 | 3 سال پیشدیدار یک روزه از سنگ نگاره های کهن تیمره ، همراه با دوستان و بستگان در کنار بزرگ ترین تک نقش بزکوهی ایران و شاید جهان! آیکونو گرافی Iconography نقش بزکوهی بسیار پیچیده و در عین حال جالب است. کسی که می خواهد در خصوص معنی، تفسیر، تحلیل و چرایی فراوانی نقوش بزکوهی در میان سنگ نگاره های کهن غارها و کوه های ایران، فراوانی و چرایی طرح روی سفالینه های پیش از تاریخ ایران، فلسفه آویخت پیکرهای گلی و مفرغی بزکوهی به گردن ها، طرح روی دستبافت ها، خالکوبی ها و آیین های باستان مرتبط به آن اظهار نظر کند؛ حتما ضروری است از اسطوره های کهن، آیین ها و مراسم باستان، دانش سیر و تطور هنر، نمادشناسی، باستان شناسی، انسان شناسی فرهنگی، تجربه و مطالعات میدانی بر روی نقاشی های کهن و قدرت بکار بردن نگاه تطبیق و تباین موضوعی داشته باشد ( شاید بتوان گفت نوعی توانمندی الهامات تالیفی). اظهار نظر بر آن کار ساده و هرکسی نیست که راحت بگوید این نقش یک کل یا پازن است ( سبک هنری رئالیسم). این اظهار می تواند تابلویی تمام نما از بی دانشی و بی اطلاعی راوی یا مفسر داشته باشد. کلید‌واژهسنگ نگارهتیمره14804 بازدید