کشف کتیبه های خط پهلوی

کشف کتیبه های خط  پهلوی
محمد ناصری فردچهارشنبه 11 اسفند 1400 | 12 ماه پیشکشف کتیبه های خط پهلوی هام دبیره و نیمگشته در تیمــــــرهکلید‌واژهکشفکتیبههایپهلوی198 بازدید