کشف کتیبه های خط پهلوی

Ancient line

کشف کتیبه های خط  پهلوی
محمد ناصری فردچهارشنبه 11 اسفند 1400 | 3 سال پیشکشف کتیبه های خط پهلوی هام دبیره و نیمگشته در تیمــــــرهکلید‌واژهکشفکتیبههایپهلوی14969 بازدید