کشف کتیبه های خط پهلوی

کشف کتیبه های خط  پهلوی
محمد ناصری فردچهارشنبه 11 اسفند 1400 | 8 ماه پیشکشف کتیبه های خط پهلوی هام دبیره و نیمگشته در تیمــــــرهدسته بندیسنگ نگاره هاسایرواژه کلیدیکشفکتیبههایپهلوی143 بازدید