سیر نقاشی های کهن غارها و کوه های ایران در قالب طرح دستبافت ها

نقش یک بزکوهی، با سبک هنری اندیشه نگار Ideogram روی تخته سنگ صاف و قهوه ای رنگ که بر دیواره ی یک دره با کوبش استخوان درشت نی حیوانی یا سنگ بر سنگ خلق شده است.

سیر نقاشی های کهن غارها و کوه های ایران در قالب طرح دستبافت ها
محمد ناصری فردجمعه 6 اسفند 1400 | 3 سال پیش نقش یک بزکوهی، با سبک هنری اندیشه نگار Ideogram روی تخته سنگ صاف و قهوه ای رنگ که بر دیواره ی یک دره با کوبش استخوان درشت نی حیوانی یا سنگ بر سنگ خلق شده است. بزکوهی نماد ایرانیان باستان با مضامینی قابل احترام و شناخته شده که بر بلندای این رودخانه نماد آبخواهی، زایندگی و برکت است (نوعی دعا). جالب آنکه ردپای آن نقاشی های کهن را در هزاره های بعد بر روی سفالینه های پیش از تاریخ، در قالب پیکره ها و طرح دستبافت ها تا دوره های اخیرهم می بینیم ( به ما فراوانی نعمت بده و از ما محافظت کن). کلید‌واژهنقاشیغارکوهطرحدستبافت14930 بازدید