راز آرم دانشگاه تهران

آرم زیبای دانشگاه تهران، برگرفته از هنر اعجاز گونه ی گچ بُری دورره ساسانی در تیسفون است؛ که روان شاد، دکتر محسن مقدم با دگرباز آفرینی آن شاهکاری در حد آن هنر کهن خلق کرده است(سال 1315). نمادی بسیار زیبا، پیچیده و پر از پیام (نماد ایران باستان)!

راز آرم  دانشگاه تهران
محمد ناصری فردشنبه 16 بهمن 1400 | 3 سال پیشراز آرم دانشگاه تهران آرم زیبای دانشگاه تهران، برگرفته از هنر اعجاز گونه ی گچ بُری دورره ساسانی در تیسفون است؛ که روان شاد، دکتر محسن مقدم با دگرباز آفرینی آن شاهکاری در حد آن هنر کهن خلق کرده است(سال 1315). نمادی بسیار زیبا، پیچیده و پر از پیام (نماد ایران باستان)! طرح یک بزکوهی با دو سر و دو بال( تاکید بر خواسته) که ریشه ی کهن تر آن را در میان نقاشی های غارها و کوه های ایران(حدود 5000پ.م.تیمره )، تندیس های مفرغی و زرین (500 تا 3000 پ.م.)، دست بافت ها( دوره تاریخی)، هم در قالب فرشته ناجی و فزون دهنده ی نعمت در ایران باستان می ببینم که همه ی آنها برگرفته از کهن اسطوره ی ایرانیان باستان است ( ماری و ماریانه) و ما در بالا سیر گوناگون آن را معرفی کردیم. آن دانشمند بزرگ ایرانی، به زیبایی نمادها و اسطوره های کهن این سرزمین را می شناخته و آن فرشته ناجی ایرانیان باستان (بزکوهی) را در قالب نمادی ریشه دار، پر از پیام و تاکید بر خواسته و آرزوها خلق کرده است؛ به ما خیلی فراوانی نعمت بده و از ما خیلی محافظت کن (بزکوهی دو سر، نوعی دعا). شگفت آنکه در گچ بری دوره ی ساسانی هم با خط پهلوی دعای فزونی و فراوانی را هنرمند به زیبایی نگاشته است. کلید‌واژهآرمدانشگاه تهران15203 بازدید