کشف نقوش پیش گربه سانان کهن در ایران

شاید پروایلوروس ها Proailurus گربه سان اولیه بوده اند که طی گذر زمان منقرض یا تغییر شکل سازگاری داده اند. یا شاید سودالوروس اجداد گربه سانان امروزی بوده اند که بسیار بزرگ و غول پیکر بوده اند.

کشف نقوش پیش گربه سانان کهن در ایران
محمد ناصری فردجمعه 8 بهمن 1400 | 3 سال پیششاید پروایلوروس ها Proailurus گربه سان اولیه بوده اند که طی گذر زمان منقرض یا تغییر شکل سازگاری داده اند. یا شاید سودالوروس اجداد گربه سانان امروزی بوده اند که بسیار بزرگ و غول پیکر بوده اند. از حدود ۸ تا ۴۰۰۰۰ سال پیش (پلیستوسن ) دندان خنجری ها یا اسمیلودون ها Smilodon می زیسته اند که نقش های پیش گربه سانان مکشوفه در تیمره، رد پاهایی از آن گربه سانان غول پیکر را به نمایش می گذارد. طی بررسی هایی که بر روی سنگ نگاره های نقاط مختلف دنیا داشته ایم تا کنون با چنین نقش هایی کهن و شگفت انگیز روبرو نشده ایم. هنرمندان برای بیان بزرگی آن حیوان های غول پیکر، انسان های کماندار را بسیار کوچک حک کرده اند. نگارگران و هنرمندان باستان با زبان هنر ، حیوانات عصر یخبندان و اقلیم جغرافیایی آن دوران کهن را به زیبایی به نمایش گذاشته اند. کلید‌واژهنقوش گربه سانان14821 بازدید