رمز گشایی از نقاشی غار میر ملاس در کوهدشت لرستان

نقش رنگین نگاره ای متعلق به غار میرملاس کوهدشت (تصویر وسط) که در سال ۱۳۴۸ بدست زنده یاد حمید ایزد پناه کشف شده

رمز گشایی از نقاشی غار میر ملاس در کوهدشت لرستان
محمد ناصری فردپنجشنبه 23 دی 1400 | 3 سال پیشرمز گشایی از نقاشی غار میر ملاس در کوهدشت لرستان نقش رنگین نگاره ای متعلق به غار میرملاس کوهدشت (تصویر وسط) که در سال ۱۳۴۸ بدست زنده یاد حمید ایزد پناه کشف شده و از آن تاریخ به بعد پرفسور مک بورنی، گیریشمن، گاراژیان، مارسل اُوت و باستان شناسان متعدد ایرانی از آنها دیدن کرده اند و برای همه آنها این نقش نمادگونه بسیار جالب و سوال بر انگیز بوده است؟ هرکسی نظری داشته؛ لنگر کشتی ، دایره و حلقه و... . بررسـی هـای ما نشان می دهد که آن نقش یک انسان است که قسمت سر آن از بین رفته و کمی از آن قابل دیدن است؛ دست ها و پاها را باز نگه داشته که شبیه به آن را در میان سنگ نگاره های هومیان، تیمره و دیگر نقاط ایران هم می بینیم( همین تصویر)؛ که بعضی از پژوهشگران داخل و خارج از ایران آنها را حتی منسوب به دیده های غار نشینان از فرا زمیینی ها(ایتی ها) می دانند. محمد ناصری فرد ۱۴۰۰ 1dکلید‌واژهرمزگشایینقاشیغارمیر ملاسکوهدشتلرستان27403 بازدید