تخته سنگی با سه طرح مختلف بزکوهی و سه پیام مشترک !

مطالعه و بررسی سنگ نگاره های ایران نیاز به دانش و تجربه ی خاص خودش دارد که تا کنون درهیچ کتاب دانشگاهی در ایران آورده نشده است. اخیراً هم یک سری سارق پژوهش پیدا شده اند که حاصل مطالعات ما را به نام خودشان معرفی و ثبت کرده اند؛ در واقع نوعی بدل کاری کرده اند. چقدر زشت و نفرت آور است دزدی پژوهش و حاصل زحمات دیگران!؟

تخته سنگی با سه طرح مختلف بزکوهی و سه پیام مشترک !
محمد ناصری فردشنبه 18 دی 1400 | 3 سال پیشیک تخته سنگ با سه طرح بزکوهی که بدست سه هنرمند و طی سه دوره ی کهن خلق شده اند. مطالعه و بررسی سنگ نگاره های ایران نیاز به دانش و تجربه ی خاص خودش دارد که تا کنون درهیچ کتاب دانشگاهی در ایران آورده نشده است. اخیراً هم یک سری سارق پژوهش پیدا شده اند که حاصل مطالعات ما را به نام خودشان معرفی و ثبت کرده اند؛ در واقع نوعی بدل کاری کرده اند. چقدر زشت و نفرت آور است دزدی پژوهش و حاصل زحمات دیگران!؟ بگذریم؛ سه نقش بزکوهی بر روی تخته سنگی می بینیم که هرکدام را هنرمندی خوش ذوق با حالتی خاص و با شدت پیام های مختلف خلق کرده اند. نقش بزکوهی دو سر و نقش بزکوهی سه شاخ تاکید بر خواسته و دعا دارند. شاخ گرد بزکوهی با هاله دور ماه نزدیکی دارد. هاله گرد ماه نشان از باران و آب دارد و تکرار شاخ های بزکوهی هم تاکید بر خواسته، یعنی باران و آبخوهی بسیار دارد (ماه در ايران، مهرانگيز صمدي، 94: 1367). جالب آنکه همین نگاه و رد پا را در قالب طرح سفالینه ها و پیکره های مفرغی پیش از تاریخ هم می بینیم. کشف پیام ها و راز سنگ نگاره های کهن، کمک کننده به کشف راز طرح روی سفالینه های پیش از تاریخ ایران باستان هستند. یافته های علمی جدیدی که تا کنون رد آنها را در کتاب های مرتبط دانشگاهی ایران نمی بینیم و بیشتر برای تفسیر و تحلیل طرح های روی سفالینه ها، پیکره های مفرغی و گلی پیش از تاریخ ایران، از مفروضات ذهنی کمک گرفته شده است. 13hکلید‌واژهبزکوهیسنگ نگاره14932 بازدید