خورشید، نماد شادی و سرور در میان سنگ نگاره های ایران

  • خورشید، نماد شادی و سرور در میان سنگ نگاره های ایران
  • خورشید، نماد شادی و سرور در میان سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردسه‌شنبه 14 دی 1400 | 2 سال پیشخورشید، نماد شادی و سرور Sun symbol, Happiness. ------------------------------------------------ خورشید به عنوان یکی از مهم ترین عناصر طبیعت، یکی از تاثیرگذارترین پدیده ها در زندگی موجودات زنده بوده است. براستی که نمادگرایی خورشید، نشانی از پنداشت های انسان خردمند و اندیشه ورز است. در دوران باستان خورشید تنها الهه ای بوده که سرچشنه نور و حاصلخیزی به شمار می رفته و نخستین ادیان ایرانی توجه خاصی به خورشید داشته اند که باید از مهر پرستی یا میترائسیم نام برد. تنها خورشید است که می تواند شب های سرد و ترسناک درون غارها را با پرتوهای خود به گرما و آرامش تبدیل کند. در دوران کهن قبل از کشف آتش، انسان ها شب های سرد و کُشنده را در انتظار و آرزوی طلوع خورشید بسر می برده اند و با بردمیدن خورشید، بانگ شادی و سرور سر می داده اند. هر آنچه که همه ی موجودات زنده از آن بهره مند هستند، دهش های این گوی بزرگ و زرین است. پیش از ظهور زرتشت، آریائیان مهر پرستی را به عنوان دین خود انتخاب کرده بودند. گاهی به پرستش آن می پرداختند و میترا ایزد خورشید بوده است. خور در پهلوی و در فارسی هور، خور یا خورشید؛ ایزدی است که در یشت ششم اوستا درباره ی آن سروده ها دارد؛ بطوری که بخشی از اوستا به نام خورشید یشتی به ستایش خورشید اختصاص یاقته است. در دو کتیبه آشوری از خورشید به عنوان دادار آسمان و زمین یاد شده است. براستی که نمادگرایی خورشید، نشانی از پنداشت های انسان خردمند و اندیشه ورز است. کلید‌واژهخورشیدنمادشادیسرورسنگ نگاره348 بازدید