خورشید، نماد شادی و سرور در میان سنگ نگاره های ایران

خورشید به عنوان یکی از مهم ترین عناصر طبیعت، یکی از تاثیرگذارترین پدیده ها در زندگی موجودات زنده بوده است. براستی که نمادگرایی خورشید، نشانی از پنداشت های انسان خردمند و اندیشه ورز است.

  • خورشید، نماد شادی و سرور در میان سنگ نگاره های ایران
  • خورشید، نماد شادی و سرور در میان سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردسه‌شنبه 14 دی 1400 | 3 سال پیشخورشید، نماد شادی و سرور Sun symbol, Happiness. ------------------------------------------------ خورشید به عنوان یکی از مهم ترین عناصر طبیعت، یکی از تاثیرگذارترین پدیده ها در زندگی موجودات زنده بوده است. براستی که نمادگرایی خورشید، نشانی از پنداشت های انسان خردمند و اندیشه ورز است. در دوران باستان خورشید تنها الهه ای بوده که سرچشنه نور و حاصلخیزی به شمار می رفته و نخستین ادیان ایرانی توجه خاصی به خورشید داشته اند که باید از مهر پرستی یا میترائسیم نام برد. تنها خورشید است که می تواند شب های سرد و ترسناک درون غارها را با پرتوهای خود به گرما و آرامش تبدیل کند. در دوران کهن قبل از کشف آتش، انسان ها شب های سرد و کُشنده را در انتظار و آرزوی طلوع خورشید بسر می برده اند و با بردمیدن خورشید، بانگ شادی و سرور سر می داده اند. هر آنچه که همه ی موجودات زنده از آن بهره مند هستند، دهش های این گوی بزرگ و زرین است. پیش از ظهور زرتشت، آریائیان مهر پرستی را به عنوان دین خود انتخاب کرده بودند. گاهی به پرستش آن می پرداختند و میترا ایزد خورشید بوده است. خور در پهلوی و در فارسی هور، خور یا خورشید؛ ایزدی است که در یشت ششم اوستا درباره ی آن سروده ها دارد؛ بطوری که بخشی از اوستا به نام خورشید یشتی به ستایش خورشید اختصاص یاقته است. در دو کتیبه آشوری از خورشید به عنوان دادار آسمان و زمین یاد شده است. براستی که نمادگرایی خورشید، نشانی از پنداشت های انسان خردمند و اندیشه ورز است. کلید‌واژهخورشیدنمادشادیسرورسنگ نگاره15058 بازدید