رد پای پیکره های مفرغی پیش از میلاد در میان سنگ نگاره های کهن

نقش مردی تنومند، با کلاهخود یا سیماچه ی شاخدار بر سر، که به حالت نیایش و احترام دست ها بر سینه دارد(حدود پنج هزار سال پیش از میلاد).

رد پای پیکره های مفرغی پیش از میلاد در میان سنگ نگاره های کهن
محمد ناصری فردپنجشنبه 25 آذر 1400 | 3 سال پیشنقش مردی تنومند، با کلاهخود یا سیماچه ی شاخدار بر سر، که به حالت نیایش و احترام دست ها بر سینه دارد(حدود پنج هزار سال پیش از میلاد). دو پیکره مفرغی و زرین نیز در دو طرف آن آورده ایم؛ که پیکره بانوی سمت چپ ( شماره یک) مکشوفه در کشور سوریه (حدود یکهزار و نه صد پنجاه سال پ.م.) و پیکره مفرغی زرین بانویی در سمت راست ( شماره سه) متعلق به ایران است (حدود هزار سال پ.م.) که دقیقاً از آن نقش های کهن کوه های ایران الهام گرفنه اند. گفتنی است که شبیه به آن نقوش انسان های در حال نیایش را، در میان پیکره های گلی و سنگی معبد اُور در بین النهرین، محوطه های تاریخی، مارلیک، شهداد کرمان و جیرفت هم می بینیم که قدمت شان از نقش های کشف شده در کوه ها و غارهای لرستان و تیمره کمتر است. کشف این آثار کهن نشان از مردمانی دارد که طی هزاره ها با زبان هنر معرفی نیایش کرده و با جهانیان سخن ها گفته است. محل : تیمــــــــره -------- کشف و عکس : محمـد ناصری فرد ---------- تاریخ : 1391 کلید‌واژهپایپیکرههایمفرغیپیشمیلادمیانسنگنگارهکهن14994 بازدید