نقش نمادی کهن(pictograph)، مکشوفه در اشکفت لاشکورگوییه میمند کرمان

نقش نمادی کهن(pictograph)، مکشوفه در اشکفت لاشکورگوییه میمند کرمان
محمد ناصری فرديكشنبه 21 آذر 1400 | 2 سال پیشنقش نمادی کهن(pictograph)، مکشوفه در اشکفت لاشکورگوییه میمند کرمان (حدود هزاره هفتتم پ.م.) که رد پای آن را بر روی سکه های کهن کشف شده در بلغارستان و خالکوبی بدن بانوان پا به سن بلغاری هم می بینیم. کشف نمادهای کهن و مشترک در نقاط مختلف ایران، نشان از مهاجرت ایرانیان باستان به اروپا دارد. محل : میمند کرمان کشف و عکس : محمد ناصری فرد تاریخ بهار 1389 کلید‌واژهنقشنمادیکهنpictographمکشوفهاشکفتلاشکورگوییهمیمندکرمان248 بازدید