نقش نمادی کهن(pictograph)، مکشوفه در اشکفت لاشکورگوییه میمند کرمان

نقش نمادی کهن(pictograph)، مکشوفه در اشکفت لاشکورگوییه میمند کرمان (حدود هزاره هفتتم پ.م.)

نقش نمادی کهن(pictograph)، مکشوفه در اشکفت لاشکورگوییه میمند کرمان
محمد ناصری فرديكشنبه 21 آذر 1400 | 3 سال پیشنقش نمادی کهن(pictograph)، مکشوفه در اشکفت لاشکورگوییه میمند کرمان (حدود هزاره هفتتم پ.م.) که رد پای آن را بر روی سکه های کهن کشف شده در بلغارستان و خالکوبی بدن بانوان پا به سن بلغاری هم می بینیم. کشف نمادهای کهن و مشترک در نقاط مختلف ایران، نشان از مهاجرت ایرانیان باستان به اروپا دارد. محل : میمند کرمان کشف و عکس : محمد ناصری فرد تاریخ بهار 1389 کلید‌واژهنقشنمادیکهنpictographمکشوفهاشکفتلاشکورگوییهمیمندکرمان14899 بازدید