سنگ نگاره های کهن سیستان و بلوچستان، کتاب های سنگی فلات ایران.

بلوچستان یکی از زیستگاه های کهن فلات ایران است که سنگ نگاره های کهن و فراوان کشف شده در آن دیار گواه بر آن است .

سنگ نگاره های کهن سیستان و بلوچستان، کتاب های سنگی فلات ایران.
محمد ناصری فردچهارشنبه 10 آذر 1400 | 3 سال پیشبلوچستان یکی از زیستگاه های کهن فلات ایران است که سنگ نگاره های کهن و فراوان کشف شده در آن دیار گواه بر آن است . برای مطالعه سیر زندگی انسان های باستان طی دوره های مختلف، مهاجرت آنها به حاشیه رود خانه سند تا تبت و پامیر و حتی مهاجرت آنها با اسب پلنگواره ی خود از تنگه برینگ به قاره امریکا و از همه مهم تر مطالعه و بررسی طرح روی سفالینه های منقوش(بزکوهی) پیش از تاریخ حاشیه رود سند تا طرح روی سفالینه های نقاط مختلف سیستان بویژه شهر سوخته، نیاز مبرم است؛ تا نخست بر روی سنگ نگاره های نقاط مختلف بلوچستان مطالعات میدانی علمی صورت گیرید و سپس باستان شناسی زیر سطحی منطقه شروع شود. چرا که کلید واژه های زندگی مردمان آن دیار در نقوش کهن سنگ نگاره های : سراوان، خاش، میرجاوه (روستای روپس هفتاد ملا)، نیکشهر، نازیل، قصرقند، سرباز، گُشت و بزمان نهفته است. اصلی علمی که مورد قبول باستان شناسی ایران نیست؟! عکاس : احمد بلباسی ----- محل : قصرقند سیستان و بلوچستان کلید‌واژهسنگنگارههایکهنسیستانبلوچستانکتابسنگیفلاتایران15071 بازدید