فنجان نماها،کهن آثار زیستی ایرانیان باستان

فنجان نماها،کهن آثار زیستی ایرانیان باستان
Cup marks, was the first dishes in caves and The first tool to hit, extract plants Orientation, Record events, constellation mapping and ... Maybe they have a life equal to man. فنجان نماها، اولین ظرف های انسان در عصر غار نشینی و اولین ابزار برای کوبش و عصاره گیری از گیاهان بوده؛ برای جهت نمایی، ثبت رخدادهای زیستی و ایجاد نقشه صورت های فلکی استفاده می شده است. شاید قدمت آنها به درازای عمر انسان باشد. یک فنجان نمای کهن که برای عصاره گیری گیاهان و کوبش ساقه و دانه های خشک گیاهان سنگ گردی را در آن می چرخانده اند. محمد | جمعه 5 آذر 1400118 بازدید