رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایران

نقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)

  • رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایران
  • رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایران
محمد ناصری فرددوشنبه 25 فروردين 1399 | 5 سال پیشنقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.) که همگون آن را در میان نقاشی های غـار پش مـرال Pech Merle در فرانسه و از همه شگفت انگیز تر، اسب های پلنگ واره سرخپوستان Appasaloosa آمریکا هم مـی‌بینیم. آمریکایی هـا به سرخپوستان American Indians اقوام مهاجر از هند می گویند. به گمان ما باتوجه به اسناد، اقوام بومی امریکا، از حدود هزاره نهم پ.م. به بعد از شرق ایران (سیستان و بلوچستان ایران، پاکستان و افغانستان) به احتمال قوی از تنگه برینگ یا شاید... به آمریکا مهاجرت کرده اند که رد پای اسب های پلنگ واره بلوچستان می تواند یکی از آن اسناد باشد! محمد ناصری فردdelgarm.comکلید‌واژهاسب پلنگ وارهسنگ نگاره های ایرانRock art petroglyph15572 بازدید