رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایران

  • رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایران
  • رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایران
نقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.) که همگون آن را در میان نقاشی های غـار پش مـرال Pech Merle در فرانسه و از همه شگفت انگیز تر، اسب های پلنگ واره سرخپوستان Appasaloosa آمریکا هم مـی‌بینیم. آمریکایی هـا به سرخپوستان American Indians اقوام مهاجر از هند می گویند. به گمان ما باتوجه به اسناد، اقوام بومی امریکا، از حدود هزاره نهم پ.م. به بعد از شرق ایران (سیستان و بلوچستان ایران، پاکستان و افغانستان) به احتمال قوی از تنگه برینگ یا شاید... به آمریکا مهاجرت کرده اند که رد پای اسب های پلنگ واره بلوچستان می تواند یکی از آن اسناد باشد! محمد ناصری فردdelgarm.comمحمد | دوشنبه 25 فروردين 1399
راسکشهر راسک در شب
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز
چابهاربندر چابهار
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com