کویر دق سرخ

نزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است.

  • کویر دق سرخ
  • کویر دق سرخ
  • کویر دق سرخ
  • کویر دق سرخ
  • کویر دق سرخ
دریاچه کویر دوشنبه 26 اسفند 1398 | 5 سال پیشکویر دق سرخ نزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است. نکتۀ قابل توجهی که دربارۀ این کویر وجود دارد، تپه‌ای‌ست که آشیانۀ عقاب‌ها به شمار می‌آید. در این کویر معادن نمک، طلا و سرب نیز وجود دارد. دسته‌بندیاصفهاندشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاکلید‌واژهکویر دق سرخشهر زوارهریگ جنکویر مرکزی ایراندریاچه کویر15773 بازدید
  • شنبه به در زوارهاهالی زواره بعد از ظهر اولین شنبۀ سال نو ...
  • کاخ سرهنگ آباداین کاخ در جنوب روستای سرهنگ آباد که روستایی است سر سبز در دل کویر در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی زواره در منطقه ای کوهستانی و خوش آب و هوا قرار گرفته است. ساخت این باغ توسط سرهنگ مصطفی قلی خان سهام السلطنه از امرای اردستان که مدت سی سال مسئول قراسورانی (ژاندارمی) حدود یزد و کاشان و اردستان به عهده ي وي بوده صورت گرفته است.
  • عمارت سرهنگ آباد یا کوشککوشک یا کاخ سرهنگ‌آباد موسوم به چهلستون در جنوب روستای سرهنگ‌آباد در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق زواره قرار دارد.
  • روستای جزن زادگاه پدریروستای جزن در فاصله 8 كیلومتری شمال شرقی شهرستان نطنز در مسیر بزرگراه اصفهان قرار دارد. آب این روستا از شش رشته قنات تأمین می‌شود و در عین حال از آب آ...
  • نمایی از شهرستان نطنزنطنز