کشف سومین سنگ نوشته پهلوی در شهرستان گلپایگان

در این مطلب اشاره کوتاهی به سنگ نبشته های پهلوی گلپایگان می کنیم. نخست سنگ نگاره تازه کشف شده: این سنگ نگاره که در یکی از کوههای کوچری توسط گروه...

کشف سومین سنگ نوشته پهلوی در شهرستان گلپایگان
محسن جمالیدوشنبه 24 اسفند 1388 | 15 سال پیشدر این مطلب اشاره کوتاهی به سنگ نبشته های پهلوی گلپایگان می کنیم. نخست سنگ نگاره تازه کشف شده: این سنگ نگاره که در یکی از کوههای کوچری توسط گروه پژوهشگران سنگ نگاره های گلپایگان کشف شد بر روی تخته سنگ یکپارچه بسیار بزرگی در جهت شرق وجود دارد.خطوط آن بسیار ظریف و هنرمندانه نوشته شده است ولی هوازدگی زیاد آن به علت نداشتن شیب مناسب و نیز عمق کم حکاکی باعث شده که کاملا همرنگ سنگ بستر شود و فقط در شرایط نوری مناسب و با دقت بسیار می توان آنرا دید.این سنگ نبشته به نظر می رسد دارای سه خط پهلوی تحریری جدا از هم حدودا به طول سی و پنج سانتیمترباشد که از بالا به پایین نوشته شده است. به امید خدا در آینده ای نزدیک شاهد ترجمه متن آن توسط کارشناسان پهلوی شناس باشیم. سنگ نبشته پهلوی تنگ غرقاب : این سنگ نگاره که هم اکنون در مسجد جامع گلپایگان نگهداری در شرایط بدی نگهداری می شود قبلا در تنگ غرقاب گلپایگان بر روی سنگی به شکل لوزی ناقص و بادامی شکل وجود داشت.قطر بزرگ لوزی حدود یک متر و قطر کوچک آن نیم متر است و شیوه حکاکی آن به وسیله کوبش سنگ بر سنگ به وجود آمده است. خطوط این نگاره به موازات افق نیست که این به خاطر وضعیت لوحه سنگ است که قطر بزرگ آن با افق زاویه ای در حدود 45 درجه تشکیل داده است.تصویراین کتیبه در سال 1371توسط دکترفرهای برای ترجمه در اختیار استاد فریدون جنیدی قرار گرفت که واژگانی از آن خوانده شد اما به خاطر مشکلی کار و شکستگی های کتیبه پیام آن مشخص نشد. در ادامه دکتر فرهادی سراغ دیگر استادان پهلوی شناس رفت و کار تحقیق بر روی متن را به استاد رسول بشاش ارائه کرد.جناب بشاش بر اساس شیوه رسم الخط آن کتیبه آنرا به اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام برآورد کرد و متن آنرا از نظر زیبای متن و غرابت موضوع از سنگ ها قبور کمیاب ارزیابی کرد و ترجمه روان آنرا اینگونه معرفی کرد: " این سه چیز را همیشه به خاطر بسپار:راغ خاک ،دریای آب ،آتش هیزم " این سنگ نبشته دارای خط پهلوی معمولی(گسسته) است.این کتیبه حدودا1500سال قدمت دارد. سه کتیبه پهلوی کشف شده در بهار سال جاری: این سنگ نبشته که توسط گروه پژوهشگران سنگ نگاره های گلپایگان در اوایل امسال کشف شد دارای سه کتیبه پهلوی جداگانهمی باشد که یکی از آنها پهلوی گسسته یا معمولی است و دو تای دیگر آن پهلوی کرافیکی(تحریری یا کتابی) است . کتیبه اول بر روی سنگی در حدود 80سانتیمتر در یک متر قرار دارد که هم پهلوی گرافیکی و هم پهلوی گسسته بر روی آن وجود دارد(مجموعا سه خط).بر روی این تخته سنگ نقش بز کوهی نیز به چشم می خورد. در کتیبه دوم که حدودا 50 در 40 سانتیمتر است چهار خط پهلوی گرافیکی وجود دارد،در کنا این خطوط نقش چند بزکوهی هم به چشم می خورد. اما کتیبه سوم حدودا 30در 30 سانتمیتر اندازه دارد دارای پنج خط پهلوی گرافیکی کوتاه است.ای سه کتیبه در کنار هم با شیبی حدودا 30 درجه ای نسبت به افق در جهت جنوب شرقی جلوه نمایی می کنند .این سه کتیبه نیز در دست ترجمه می باشد. برای مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:www.sangnegare.blogfa.com با احترام محسن جمالی دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهکشفسومینسنگنوشتهپهلویشهرستانگلپایگان89068 بازدید
تقی درود بی کران جناب جمالی مطلب بسیار جامع و زیبایی است با امید به اینکه دست به دست هم روزی بتوانیم میراث به جایی مانده از گذشتگانمان را به دنیا ارائه کنیم ارادتمند شما قاسمی www.khanabadd.com دوشنبه 24 اسفند 1388 | 15 سال پیش
جاده شهرکرد - ناغان - ایذهجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیجاده شهرکرد - ناغان - ایذهجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد
به یاد شهیدان راه طبیعتبابک ارجمندیبابک ارجمندیبه یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار
درخت کهنسالنجمه فرشینجمه فرشیدرخت کهنسالدرختان کهنسال این دره وسیع یک به یک آتش زده شده اند.
تقی قاسمیتقی قاسمیبه مناسبت روز جهانی زمین پاکزمین،خاکستری است؛آسمان خاکستری،در زمانه خاکستری،به کدام فردای سبز می اندیشیم؟  انسان امروز،می اندیشد که مالک زمین است،حال آنکه خود،روزی خوراک زمین خواهد شد.
بی زباننجمه فرشینجمه فرشیبی زباندرختان نمیتوانند از درد خویش سخن بگویند.
چرا بیشترین نقش سنگ نگاره های ایران، طرح روی سفالینه ها، پیكره های مفرغی و... بزكوهی است؟محمد ناصری فردمحمد ناصری فردچرا بیشترین نقش سنگ نگاره های ایران، طرح روی سفالینه ها، پیكره های مفرغی و... بزكوهی است؟با توجه به اینكه سال 1394 سال بز است، شاید مناسب باشد بر چرایی بز و بزكوهی بررسی بسیار كوتاهی داشته باشیم.
مشتاعبدل شعبانیعبدل شعبانیمشتامشتا moshta نوعی وسیله صید است که از چوب و تور درست شده است