نمایی پاییزی از پاوهعدنان مرادیعدنان مرادینمایی پاییزی از پاوهشهر پاوه در هر فصل از سال دارای زیبایی های خاصی می باشد که پاییز هزار رنگ با ابرهای سپید و سیاه الهام بخش شاعران و عکاسان فراوانی است شهری که به واسطه...
2 Rows,