پاوەعدنان مرادیعدنان مرادیپاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها
سفید کوەعدنان مرادیعدنان مرادیسفید کوەسفید کوە - شاهنشین
2 Rows,