کلیسای وانگ اصفهانمحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیکلیسای وانگ اصفهاندرباره ی کلیسای وانک کلیسای وانک یا آمنا پرکیج نام کلیسایی است در محله جلفای اصفهان. این کلیسا از کلیساهای تاریخی ارمنیان اصفهان می باشد و در زمان شا...
کلیسای وانگمحمد رزازانمحمد رزازانکلیسای وانگتجلی معماری ایرانی و مسیحی
کلیسای وانگشاپرک اعتضادیکلیسای وانگكلیسای وانگ واقع در اصفهان
3 Rows,