آبشار دو قلوی شولخهعدنان مرادیعدنان مرادیآبشار دو قلوی شولخهکوه پایه ها و دامنه های زاگرس پر از آبشارهای فصلی و دائمی است ورشته کوه شاهو نیز از ایت قاعده مستثنی نیست آبشارهایی که هر کدام به حسب موقعیت زیبایی خا...
آبشار دوقلوی شولخهعدنان مرادیعدنان مرادیآبشار دوقلوی شولخهبا شروع فصل بهار و باراش باران تولد آبشارهای فصلی که گاهی چندین ماه و گاهی تمام فصل سال خود نمایی می کنند شروع می شود آبشار دوقولب شولخه در مابین جاده...
2 نتیجه