كوه زازعدنان مرادیعدنان مرادیكوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز
زازعدنان مرادیعدنان مرادیزازقله زاز یکی از قله های بلند و زیبای سلسله کوه شاهو در پاوه می باشد این قله با صخره ها و دیواره های بلند مکان مناسبی برای کوه نوردی و صخره نوردی است
قله زیبای زازعدنان مرادیعدنان مرادیقله زیبای زازیکی از قله های زیبای رشته کوه شاهو قله ی زیبای زاز می باشد . این قله ی مخروطی شکل دارای دیواره های صاف و صخره های تندی است که برای کوه نوردان حرفه ای...
سَردَرهعدنان مرادیعدنان مرادیسَردَرهمنطق مره اسپان و زاز
5 نتیجه