چشمه تلخ آبمظفر کشاورزمحمدیانمظفر کشاورزمحمدیانچشمه تلخ آبچشمه تلخ آب در دره روستای لالون و در مسیر قله خلنو از قله های البرز مرکزی قرار دارد.
تلخ آب لالونع بهنام رادع بهنام رادتلخ آب لالونتلخ آب چشمه ای با آب با املاح با مزه تیز در کنار آبی شیرین.
2 نتیجه