آبشار دره گاهان تفتسعید موحدی سعید موحدی آبشار دره گاهان تفتاین ابشار در منطقه ای بنام دره گاهان در ورودی شهر تفت از طرف جاده شیراز قرار دارد اب این ابشار فصلی بوده و از رود خانه ای که از شیر کوه سر چشمه میگیرد...
عقاب کوه در تفتاحسان شاهوردی عقاب کوه در تفتعقاب كوه واقع در شهرستان تفت ( استان یزد ) می باشد
خدا در روستای ماست...سیدحسین رضوانیسیدحسین رضوانیخدا در روستای ماست...روستای سانیج از توابع شهرستان تفت/چشم انداز شیرکوه از روستای سانیج
6 Rows,