روز آفتابینجمه فرشینجمه فرشیروز آفتابیتک درختی در قسمتی از روستای شرب العین در روز زیبای آفتابی در کنار برف به زمین نشسته.
2 نتیجه