فرزاد محسن نژادعضویت از چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
10
قره کلیسا شهرستان چالدرانقره کلیسا،کلیسای تادئوس مقدس یا کلیسای طاطاووس6 سال پیش
00
مقبره سید صدرالدین شهرستان چالدرانمقبره سید صدرالدین نماد رشادت و میهن دوستی ایرانیان6 سال پیش
2 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 5358مقبرهسیدصدرالدینشهرستانچالدرانقرهکلیسا