خرم رفیعی خرم رفیعی عضویت از دوشنبه 30 خرداد 1390
00
طبیعت زیبا و بكر منطقه دَركَن(Darkan) دهتل. هرمزگاننی زار و نخل در كنار رودخانه شور دهتل چشم اندازی شگرف و دیدنی را در این منطقه پدید اورده است.10 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1700طبیعتزیبابكرمنطقهدَركَنDarkanدهتلهرمزگان