خرم رفیعی خرم رفیعی هموند از دوشنبه 30 خرداد 1390
طبیعت زیبا و بكر منطقه دَركَن(Darkan) دهتل. هرمزگاننی زار و نخل در كنار رودخانه شور دهتل چشم اندازی شگرف و دیدنی را در این منطقه پدید اورده است.11 سال پیش
1 نتیجه