عطیه نوروزی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389منم دیگه. دانشجوی رشته مهندسی صنایع هستم