اکبر نقاشی علمداریعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389