حسین علیزاده عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی هستم می خواستم در راستای آشنایی با کشور عزیزهستیم