محمد علی مهدوی پورهموند از چهارشنبه 19 خرداد 1389
روستای صخره ای میمند شهربابکدهکده ای در 40 کیلومتری شهرستان شهربابک استان کرمان با خانه های دستکند در دل کوه. با عناصری همچون اتشکده حمام و ... با طبیعت کوهستانی و خنک10 سال پیش
دهکده صخره ای میمند شهربابکروستای صخره ای میمند در 40 کیلومتری شهرستان شهربابک علاوه بر وجه تاریخی دهکده صخره ای با قدمت بیش از 4500 ساله که هنوز بطور پویا به حیاط خود ادامه می ...13 سال پیش
عمارت موسی خانعمارت موسی خان در شهربابک.نمای کلی از اندرونی13 سال پیش
شهربابکشهربابک باغشهر نمونه13 سال پیش
فصل گل انار شهربابکزیبایی گل های انار در باغشهر شهربابک13 سال پیش
5 نتیجه