افشین افشین عضویت از شنبه 16 مرداد 1389متولد 1350 آبادان . مدیر تارنگار بیداد www.afshin-abadan.blogfa.com

فعالیت ها