عبدالله کاظم زادهعبدالله کاظم زادهعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389پیمانکار شبکه کامپیوترم 28 سالمه هر وقت وقتی گیرم بیاد ایران و میگردم تا بحال نصف شهرای ایران و دیدم فهمیدم انقدر جازبه تو همین کوره دهاتا هست که نخواهیم برای گشتن بریم کشورای دیگر مگرفقط برای خرید