آزیتا طهرانی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389کار در تذهیب و نگارگری