امید بهرامی نیاهموند از دوشنبه 8 آذر 1389
غار دست ساز خالو حسیناین غار دست ساز که حاصل تلاش جانفرسا و نستوهانه خالوحسین است از چندین اتاق؛حمام؛قبر وی و ... تشکیل شده و در دشت میگوره که ییلاق عشیره امامی است واقع ش...11 سال پیش
1 نتیجه